Menu
PL EN

Historia i osiągnięcia

Tak było na początku.

Pierwsze polskie inkubatory innowacji i przedsiębiorczości powstały w latach 1990/1991: Wielkopolskie Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości S.A. w Poznaniu, Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Politechniki Warszawskiej w Warszawie, Centrum Zaawansowanych Technologii w Celestynowie, Centrum Innowacji w Gdańsku, Gdański Inkubator Przedsiębiorczości, Toruński Inkubator Przedsiębiorczości. Tworzyli je Krzysztof Zasiadły, Adam Tomiczek, Kazimierz Kozłowski, Marek Rutkowski, dr inż. Janusz Bucki, dr inż. Karol Lityński.

Były to inicjatywy lokalne wspierane przez władze uczelni, instytutów naukowych, miast i województw. Duże znaczenie miało wsparcie ze strony Urzędu Postępu Naukowo Technicznego i Wdrożeń oraz Ministerstwa Przemysłu i Handlu. Dyrektor Departamentu Przedsiębiorczości MPiH dr inż. Jerzy Sękiewicz oraz Barbara Listkiewicz - Charuba od samego początku byli gorącymi zwolennikami inkubatorów i parków naukowo - technologicznych. Wspierali je merytorycznie, organizacyjnie i finansowo. Przyczynili się do powołania w 1991 r. Rady Inkubatorów Przedsiębiorczości przy Ministrze Przemysłu i Handlu, a dwa lata później Grupy Zadaniowej ds. Komercjalizacji Technologii przy Ministrze ds. Promocji Przedsiębiorczości. Od strony naukowej wsparcia udzielali prof. Bohdan Gruchman i prof. Bogdan Marciniec z Poznania, prof. Sylwester Porowski z Warszawy oraz ich współpracownicy.

Stopniowo dojrzewała koncepcja powołania stowarzyszenia, jako platformy gromadzenia i wymiany doświadczeń. Na trzeciej dorocznej konferencji „Rola ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w rozwoju regionalnym oraz promocji małych i średnich przedsiębiorstw” w Zajączkowie koło Poznania, w dniu 24 października 1992 r. 32 przedstawicieli inkubatorów przedsiębiorczości, nauki, instytucji rządowych i samorządowych powołało Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Przyjęto formułę stowarzyszenia osób fizycznych. Ze względu na zbyt mała liczbę inkubatorów mających osobowość prawną tylko taka forma dawała możliwość działania na obszarze całego kraju i za granicą.

Pierwsze po rejestracji Walne Zgromadzenie Członków odbyło się w Warszawie w kwietniu 1993 roku w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej na zaproszenie Jacka Jettmara, kierującego Komitetem Małych i Średnich Przedsiębiorstw KIG. Za program Stowarzyszenia uznano „Program działania w zakresie rozwoju inkubatorów przedsiębiorczości, centrów innowacji i przedsiębiorczości, parków technologicznych i naukowych w Polsce w latach 1991-1995” przyjęty na II dorocznej konferencji w Czerniejewie w 1991 r. W skład władz zostali wybrani: Zarząd – Krzysztof Zasiadły (Prezes), Zbigniew Pluta i dr inż. Jerzy Sękiewicz (Wiceprezesi), Barbara Listkiewicz - Charuba (Sekretarz), Krzysztof Matusiak (Skarbnik). Komisja Rewizyjna: Prof., Maria Fic (Przewodnicząca), dr inż. Karol Lityński, dr inż. Jan Mertl, Szymon Różański, Andrzej Koschmider. W następnych latach w skład władz wchodzili również: Jerzy Bajorek, Jacek Kosiec, Jacek Jettmar. Barbara Bąkowska, Piotr Sadowski, Maria Stefaniak, Krzysztof Kwatera, Krzysztof Gulda, Aleksander Bąkowski, Marzena Mażewska, Grzegorz Gromada. Prezesami byli kolejno: Krzysztof Zasiadły 1993-1999; prof. Jacek Guliński 1999-2005, dr Krzysztof B. Matusiak, 2005 – nadal.

Publikacje i działalność badawcza.

Pierwszą publikacją na temat inkubatorów przedsiębiorczości był amerykański „Podręcznik dla organizatorów inkubatorów przedsiębiorczości” przygotowany w 1992 roku do druku przez Krzysztofa Zsiadłego i przetłumaczony przez dr Włodzimierza Dymarskiego. W tym samym roku ukazała się publikacja „Inkubator przedsiębiorstw – co to jest”” napisany przez Kazimierza Kozłowskiego, Barbarę Listkiewicz - Charubę, Marka Rutkowskiego, Jerzego Sękiewicza i Krzysztofa Zasiadłego. W 1995 roku wydano książkę „Zakładamy Inkubator Przedsiębiorczości” Zbigniewa Pluty i Janusza Szewczuka. W 1997 r. ukazały się w ramach programu Rozwoju małych przedsiębiorstw TOR10 napisane w większości przez członków SOOIPP June Lavelle, Marzenę Mażewską, Krzysztofa B. Matusiaka, Krzysztofa Zasiadłego: „Inkubator przedsiębiorczości”, „Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości” i „Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości”. W 2005 roku ukazał się „Inkubator przedsiębiorczości Akademickiej. Podręcznik dla organizatorów i pracowników” pod redakcją Jacka Gulińskiego i Krzysztofa Zasiadłego oraz “Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć” po redakcją Krzysztofa B.Matusiaka. W latach 2006 – 2009 Stowarzyszenie uczestniczyło w kilkunastu projektach badawczych, których rezultatem były publikacje prezentujące rezultaty badań i rekomendacje zarówno dla rozwoju gospodarczego Polski jak i Instytucji Otoczenia Biznesu.

Doroczne Raporty SOOIPP. Pierwszy zbiór materiałów i opracowań SOOIPP ukazał się w 1994 roku pod redakcją prof. Marii Fic. Następne przyjęły formę dorocznych raportów bazujących na wynikach badań i redagowane są przez dr Krzysztofa Matusiaka. Łącznie ukazało się 12 edycji Raportu SOOIPP.

Członkowie Stowarzyszenia są autorami lub współautorami szeregu analiz, raportów i programów, które stanowiły podstawę polityki gospodarczej państwa: „Program działania w zakresie rozwoju inkubatorów przedsiębiorczości, centrów innowacji i przedsiębiorczości, parków technologicznych w Polsce w latach 1991-1995” (1991 r.); „Program wspierania instytucji regionalnych działających na rzecz transferu technologii” (1997 r.), „Czynniki sukcesu centrów innowacji i przedsiębiorczości w Polsce”, (2001 r.); „Wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy” (2004 r.); „Rozwój lokalnych systemów wspierania przedsiębiorczości” (2005 r.) „Analiza krajowych instytucji wspierających innowacje i transfer technologii” (2005 r.) “Przedsiębiorczość akademicka. Doświadczenia światowe”(2005 r.), „Przygotowanie i przeprowadzenie badań dotyczących wspierania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce w zakresie transferu technologii i innowacji” (2005 r.).

Biuletyn SOOIPP. Pierwszy numer biuletynu informacyjnego SOOIPP ukazał się we wrześniu 1993 roku.. Redaktorem naczelnym był Szymon Różański, a członkami zespołu redakcyjnego Barbara Listkiewicz –Charuba, Zbigniew Pluta, Jerzy Sękiewicz, Krzysztof Zasiadły. Potem do zespołu dołączyły Anita Starczewska, Anna M. Garczyńska, Izabela Stelmaszewska oraz Jacek Guliński. W latach 2003 – 2005 biuletyn pod redakcją Izabeli Stelmaszewskiej, Jacka Gulińskiego i Krzysztofa Zsiadłego był wydawany w formie elektronicznej i był redagowany przez

Współpraca międzynarodowa.

Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce od początku istnienia korzystały z doświadczeń zagranicznych i nawiązały kontakty z partnerami w krajach Unii Europejskiej i USA. Dzięki środkom rządowym oraz zarządzanemu przez Krzysztofa Zasiadłego programowi Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz Rozwoju „Studium wykonalności inkubatora technologicznego oraz koncepcja parku technologicznego w Polsce” organizowane były od 1990 r. doroczne konferencje „Rola Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w rozwoju regionalnym oraz promocji małych i średnich przedsiębiorstw”. Uczestniczyli w nich najlepsi eksperci z całego świata: Heinz Fiedler, June Lavelle, Harry Nichols, Francisco Soares, Frank Kuhne, Luis Vidic, Francisco Gil Larinaga, Jacques Pronk, Christopher Norman Butler, Rustam Lalkaka.

W 1991 roku Jerzy Sękiewicz i Krzysztof Zasiadły uczestniczyli w powołaniu Grupy Roboczej Centrów Innowacji w Europie Środkowej i Wschodniej ICECE. Wyrosła z niej 1998 roku Międzynarodowa Grupa Ekspertów Parków Naukowych i Centrów Innowacji SPICE z siedzibą w Poznaniu i Berlinie. Wiceprzewodniczącym obu grup jest od początku ich powstania Krzysztof Zasiadły.

Członkowie SOOIPP doradzali i szkolili organizatorów ośrodków innowacji i przedsiębiorczości na Białorusi i Ukrainie, w Bułgarii, Chorwacji, Kazachstanie, Kirgizji, Rosji, Uzbekistanie, Tadżykistanie. Stowarzyszenie organizowało dla przedstawicieli tych krajów wizyty studyjne w Polsce. W Kazachstanie, Rosji i na Ukrainie SOOiPP był współorganizatorem wielu konferencji na temat rozwoju regionalnego, inkubatorów przedsiębiorczości i parków technologicznych.

Stowarzyszenie było kluczowym partnerem dla trzech dużych programów realizowanych wspólnie z zagranicznymi instytucjami: „Program Rozwoju Małej Przedsiębiorczości TOR#10” współfinansowany przez Bank Światowy; „FIRMA2000” i „FABRYKAT 2000” Amerykańskiej Agencji ds. Rozwoju (USAID). Kierownikami programów byli: Cathy Ashmore, June Lavelle, Tadeusz Kopiński, a ze strony polskiej Krystyn Bernatowicz, Krzysztof Mika, Tomasz Niesiołowski, Marcin Opas, Jacek Kosiec. Dzięki tym programom wielu kierowników i pracowników ośrodków innowacji uczestniczyło w wyjazdach studyjnych do USA w latach 1996 – 2000.

W ramach współpracy polsko – niemieckiej przedstawiciele SOOiPP uczestniczyli kilkakrotnie w Targach Innowacji w Lipsku. SOOiPP był również współorganizatorem polsko - niemieckich spotkań współpracy we Frankfurcie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.

Stowarzyszenie i jego członkowie aktywnie uczestniczą w programach europejskich i są członkami organizacji międzynarodowych: Międzynarodowe Stowarzyszenie Parków Naukowych IASP, Proton Europe, Gate2Growth, Centra Przekazu Innowacji IRC, Innowacyjne Regiony Europy IRE, Euro Info Centres.

W latach 2004 i 2005 SOOIPP było realizatorem dwóch programów współfinansowanych przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych: „Współpraca na rzecz rozwoju Ukrainy poprzez regiony” oraz „Budowanie przyjaznych warunków dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw na Ukrainie poprzez regiony”. Jednym z efektów jest Punkt Kontaktowy Polskich Regionów we Lwowie.

Na Ukrainie i w Kazachstanie ukazały się podręczniki napisane przez polskich autorów: „Inkubator przedsiębiorczości”, „Wspieranie innowacyjnych MŚP w Polsce i Unii Europejskiej”, „Programy stypendialne Marii Curie”.

Konferencje i szkolenia.

Konferencje na temat „Rola ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w rozwoju regionalnym oraz promocji małych i średnich przedsiębiorstw” organizowane są co roku od 1990 r. Początkowo przez Wielkopolskie Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości, a od 1993 r. przez SOOIPP. Stowarzyszenie organizowało także wspólnie z partnerami lokalnymi konferencje specjalistyczne w Krakowie, Marszewie, Białymstoku, Poznaniu, Łodzi, Suwałkach.

W 1994 roku Stowarzyszenie zorganizowało w różnych częściach Polski cykl szkoleń „Organizacja i zarządzanie inkubatorem przedsiębiorczości”, w których wzięło udział ponad 200 osób. Od końca lat 90-tych 1-2 dniowe szkolenia dla pracowników i organizatorów ośrodków innowacji i przedsiębiorczości są organizowane w przededniu dorocznych konferencji SOOIPP. Seminaria i warsztaty organizowane były także czasie Międzynarodowych Targów Poznańskich, w ramach ekspozycji „Nauka i Gospodarka” oraz Targów Inkubatorów w Mielcu organizowanych przez Inkubator InMARR.

Zwiększanie się liczby członków i obszarów zaangażowania SOOiPP zaowocowało powołaniem w jego strukturze specjalistycznych sekcji: Ośrodków Transferu Technologii, Inkubatorów i Parków Technologicznych, Przedsiębiorczości i Instytucji Rynku Pracy, Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, Europejski Instytut Innowacji i Przedsiębiorczości dla realizacji jego działań programowych ilościowo i jakościowo. W rezultacie powstały W SOOIPP działa też sekretariat Międzynarodowej Grupy Ekspertów Parków Naukowych i Centrów Innowacji SPICE oraz mamy punkt kontaktowy we Lwowie.

Stowarzyszenie współtworzyło również Konsorcjum Polskich Parków Technologicznych, Krajową Sieć Innowacji i STIM - Ogólnopolską Sieć Transferu Technologii i Wspierania Innowacyjności MŚP.

Od początku XXI wieku współtworzymy krajowe i regionalne programy rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w celu zwiększenia konkurencyjności gospodarki i skutecznego wykorzystania Funduszy Strukturalnych.

Współpracujemy ściśle z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej, polskim rządem, samorządami wojewódzkimi i lokalnymi Jesteśmy w Komitetach Monitorujących i Sterujących Funduszy Strukturalnych na poziomie krajowym i wojewódzkim.

W ciągu 18 lat liczba ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w Polsce podobnie jak na świecie wzrosła wielokrotnie. Grono kierowników i pracowników stało się tak liczne, że nie zmieszczą na tej stronie. Wielu z nich można znaleźć w spisie członków SOOIPP. Budujące jest to, że większość z naszych koleżanek i kolegów, którzy organizowali pierwsze ośrodki i Stowarzyszenie ciągle jest związanych z promocją małych średnich przedsiębiorstw służąc pomocą innym.

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ