Menu
PL EN

Idea szkoły

Szkoła Letnia Innowacji jest inicjatywą, która posiada 7 letnią historię. Jest ona cyklicznie organizowana od 2006 roku przez Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP) w ścisłej współpracy z wiodącymi w zakresie innowacji i przedsiębiorczości ośrodkami akademickimi w Polsce tj. Szkołą Główną Handlową w Warszawie, Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem Szczecińskim, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniką Warszawską. W przygotowaniu poszczególnych edycji Szkoły Letniej biorą udział jednostki ww. uczelni prowadzące badania nad innowacyjnością polskiej gospodarki i jednocześnie sprawują one patronat merytoryczny nad stroną naukową przedsięwzięcia.

Koncepcja inicjatywy, jaką jest Szkoła Letnia Innowacji odbiega od klasycznej uniwersyteckiej szkoły letniej przede wszystkim w obszarze sposobu jej prowadzenia. Polega on nie na normalnych wykładów, ale w głównej mierze na dyskusjach ukierunkowanych oraz konsultacjach indywidualnych i zespołowych. Do udziału w nich zapraszani są:

  • młodzi naukowcy zaczynający swoją karierę naukową, w tym słuchacze studiów doktoranckich,
  • doświadczeni pracownicy naukowi z jednostek akademickich organizujących Szkołę, którzy prowadzą aktywną działalność badawczą w dziedzinie innowacji (zwłaszcza prowadzący badawcze projekty krajowe i międzynarodowe),
  • praktycy z zakresu innowacji: zarządzający i animatorzy projektów z parków i inkubatorów technologicznych, centrów transferu technologii i centrów innowacji z całego kraju.

Biorą oni udział w prezentacjach oraz dyskusjach panelowych. Zasadą jest aktywny udział wszystkich grup oraz otwarty charakter wymiany poglądów. Dzięki temu dyskusje dotyczą realnych problemów przedstawianych z różnych punktów widzenia. Często są one kontynuowane również po zakończeniu Szkoły („na odległość”). Część z niech przekształciło się w różnego typu współpracę pomiędzy ośrodkami, w tym m.in. wspólne projekty badawcze NCN i inne, włączenie poszczególnych ośrodków akademickich w inicjatywy na rzecz środowiska przedsiębiorców, udział kadry akademickiej w działalności ośrodków innowacji i przedsiębiorczości.

Ze względu na specyfikę Szkoły Letniej szczegółowy program szkoły jest konstruowany w sposób elastyczny w przeciągu ok. czterech miesięcy przed każdą edycją. Daje to możliwość dostosowania zawartości merytorycznej do bieżących potrzeb uczestników (zainteresowań badawczych, etapu rozwoju projektów badawczych, problemów badawczych etc.). Za program odpowiada Rada Programowa, która wykorzystując rozległe konsultacje, oraz składane propozycje referatów i paneli ustala zawartość merytoryczną danej edycji Szkoły. Dzięki takiemu rozwiązaniu Letnia Szkoła jest inicjatywą, która sprawnie i efektywnie odpowiada na bieżące zapotrzebowanie środowiska naukowego oraz środowiska instytucji otoczenia biznesu. Pozwala to unikać sytuacji, w których materiał stracił swoją aktualność i jednocześnie jest wyrazem innowacyjności i przedsiębiorczości, jako cech realnych i wykorzystywanych w praktyce akademickiej, a nie jedynie przedmiotów teoretycznej analizy. Niestety termin złożenia aplikacji był dużo wcześniejszy (ok. 7 miesięcy przed najbliższą planowaną edycją Szkoły), w związku z tym znalazły się w nim tylko zarysy tematyczne zaproponowane przez Radę Programową w składzie: prof. UŁ dr hab. Edward Stawasz (Przewodniczący), prof. US dr hab. Piotr Niedzielski, prof. UAM dr hab. Jacek Guliński, prof. SGH dr hab. Krystyna Poznańska, prof. dr hab. Andrzej H. Jasiński, prof. UŁ dr hab. Aleksandra Nowakowska, prof. AOL dr hab. Jerzy Cieślik, prof. UŁ dr hab. Stanisław Szukalski, dr Aleksander Bąkowski, dr Karol Lityński, dr Dariusz Trzmielak, dr. Paweł Głodek, Marzena Mażewska.

W trakcie spotkań w ramach Kuźni młodych pomysłów adepci nauki (doktoranci, magistranci oraz stażyści) prezentują wyniki swoich badań, dyskutują o tematach badawczych podejmowanych dla potrzeb realizowanych prac doktorskich i magisterskich, czerpiąc wiedzę o realiach funkcjonowania innowacyjnych ośrodków i firm bezpośrednio od praktyków w tej dziedzinie. Szerokie grono profesorów, jakie w każdej edycji brało udział w pracach szkoły wspierało młodych naukowców wiedzą i doświadczeniem, jakie wypracowują ośrodki w całym kraju.

Tematyczne dyskusje panelowe dotyczące wybranych zagadnień prowadzone przez grono uznanych naukowców i doświadczonych praktyków są dla młodych przykładem sposobu stawiania tez, argumentacji i obrony własnych stanowisk, czego w normalnych warunkach uczelnianych nie sposób zorganizować.

Należy podkreślić, że uczestnictwo przedstawicieli ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w zajęciach Szkoły Letniej jest elementem tak istotnie podkreślanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jako warunek konieczny do budowania wzajemnego zaufania między światem nauki i biznesu. Na przestrzeni kilkunastu lat SOOIPP i jego członkowie niejednokrotnie wspomagali naukowców w ich pracach badawczych poprzez ułatwianie dostępu do samych przedsiębiorców będących lokatorami parków i inkubatorów. To w trakcie takich spotkań tworzą się więzi procentujące potem w pracy naukowej, ale też w kontaktach z przedsiębiorcami.

Partnerzy:

Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Efektywności Innowacji Uniwersytetu Szczecińskiego, Katedra Zarządzania Innowacjami Szkoły Głównej Handlowej, Zakład Innowacji i Logistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Zespół Innowacji i Technologii Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Unii Europejskiej, Fundacja Uniwersytetu Adama Mickiewicza – Poznański Park Naukowo-Technologiczny, Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej, Fundacja Centrum Innowacji FIRE, Technopark w Gliwicach, Katedra Marketingu UŁ, Centrum Transferu Technologii UŁ.

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ