Zarząd SOOIPP w składzie

dr inż. Piotr Kubiński - Prezes Zarządu

Elżbieta Książek - Wiceprezes Zarządu

Łukasz Rut - Wiceprezes Zarządu

Joanna Szmigiel - Skarbnik 

Piotr Józefiak - Sekretarz 

Łukasz Sztern - Członek Zarządu

Jacek Kotra - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna w składzie

dr hab. prof. UŁ Dariusz Trzmielak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

dr Aleksander Bąkowski - Członek Komisji Rewizyjnej

Radosław Grech - Członek Komisji Rewizyjnej

Prezes Zarządu

Prezes Zarządu

dr inż. Piotr Kubiński – Dyrektor Biura Strategii i Marketingu DOZAMEL sp. z o.o. (podmiot zarządzający Wrocławskim Parkiem Przemysłowym) oraz adiunkt na Wydziale Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Od 27 lat pełni różnorodne role doradcy, trenera biznesowego (Master of Business Training), nauczyciela akademickiego oraz eksperta w zakresie instytucji wsparcia biznesu, innowacji i zarządzania infrastrukturą przemysłową, a od 17 lat jest praktykiem biznesu – menedżerem odpowiedzialnym za strategię i marketing. Obecnie również: Wiceprzewodniczący Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie Wrocławia i moderator prac nad Strategią Rozwoju Przedsiębiorczości Miasta Wrocławia „Przedsiębiorczy Wrocław 2030”; Inicjator i współtwórca krajowej sieci współpracy parków przemysłowych; Członek Rady Konsultacyjnej Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Politechniki Wrocławskiej; Konsultant ds. Transferu Technologii i Innowacji. W latach 2013-2020 Pełnomocnik Dziekana Wydziału Informatyki i Zarządzania PWr ds. Współpracy z Gospodarką.

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Elżbieta Książek - Starszy specjalista ds. polityki innowacji w Zespole Doradztwa i Transferu Technologii, Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Od 26 lat w PPNT, a od 13 w SOOIPP. Odpowiadała za proces tworzenia strategii rozwoju PPNT. Była konsultantką dla naukowców i przedsiębiorców w zakresie finansowania działalności B+R+I oraz transferu technologii. Od 20 lat specjalizuje się w kwestiach regionalnej polityki innowacji oraz instrumentów transferu wiedzy. Uczestniczyła w opracowaniu, następnie w ewaluacji strategii RIS i RS3 dla Wielkopolski i innych województw. W latach 2004-2008 kierowała pracami Sekretariatu Innowacyjnych Regionów Europy w Luksemburgu, zajmując się informacją, szkoleniami i doradztwem w zakresie regionalnych strategii i instrumentów polityki. W latach 2008-2014 zastępca dyrektora PPNT. Uczestniczy, w tym koordynuje, w licznych projektach międzynarodowych dotyczących wspierania innowacji w różnych aspektach. Była członkiem rad nadzorczych innowacyjnych start-upów.

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Łukasz Rut - Certyfikowany Trener Biznesu. Dyrektor Parku Technologicznego Interior. Zastępca dyrektora Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Szef regionalnego projektu grantowego dla firm, które ucierpiały w wyniku COVID. Koordynował największy w historii województwa projekt grantowy współpracy nauki i biznesu „Bon na innowacje”,. Ekspert ds. innowacyjności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Polskiego Centrum Polska Cyfrowa. Ekspert ds. przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz ds. startupów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Ambasador Fundacji Startup Poland. Członek Platofrmy Przemysłu Przyszłości. Członek Komitetów Monitorujących fundusze europejskie w latach 2013-2020 oraz 2021-2027. Koordynator inicjatywy Industry 4 Future. Członek rad nadzorczych. Inwestor. Wiceprezes Z Agencji Sp. z o.o., spółki zajmującej się smart money. Specjalizuje się w transferze technologii, współpracy nauki i biznesu, rozwoju firm startup i kooperacji biznesowej. Maratończyk, podróżnik i taternik.

Sekretarz Zarządu

Sekretarz Zarządu

Piotr Józefiak - Od 2006 roku nieprzerwanie związany z projektami unijnymi nakierowanymi przede wszystkim na wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw. Od 2013 r. konsultant ośrodka Enterprise Europe Network, w tym od 2017 odpowiedzialny za usługi doradcze z zakresu modelowania biznesowego i audytów zarządzania innowacjami. W latach 2013 – 2015 pełnił funkcje kierownika Punktu Kontaktowego dla Klastrów. Od 2019 koordynuje działania regionalnego hubu innowacji cyfrowych - IoT North Poland Hub, który od 2022 roku po uzyskaniu Seal of Excellence został włączony do sieci Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych. Zaangażowany w rozwój Fin Tech Copernicus Hub (również EDIH SoE). Ponadto członek zespołu rozwijającego Laboratorium Etyki Cyfrowej oraz Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.

Skarbnik Zarządu

Skarbnik Zarządu

Joanna Szmigiel - absolwentka Studiów Doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej - Nauki o Zarządzaniu, studiów podyplomowych SGH z marketingu i strategii marketingowych oraz kursu London School of Public Relations. Była koordynatorem i kierownikiem projektów szkoleniowych i inwestycyjnych współfinansowanych ze środków europejskich m.in.: projektu "Parki przemysłowe i technologiczne bliżej innowacji", Klaster "Zielona Kuźnia" z ramienia Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii. Organizator krajowych i międzynarodowych konferencji, kongresów m.in.: Europejskiego Kongresu Technologicznego i Europejskiego Forum Technologicznego. Od 4 lat w ramach Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości zajmuje się koordynacją działań administracyjnych związanych z działalnością stowarzyszenia oraz prowadzonymi przez SOOIPP projektami, zleceniami eksperckimi, organizacją wydarzeń, współpracą z Ośrodkami Innowacji, prowadzeniem działań promocyjnych. Audytor Ośrodków Innowacji.

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Łukasz Sztern - Od 2016 r. rozwija Inkubator Innowacyjności Politechniki Warszawskiej, który obecnie koordynuje proces powstawania startupów komercjalizujących technologie (spółki spin-off). Od 2022 r. kieruje działem Brokerów Innowacji Politechniki Warszawskiej. W latach 2017 – 2020 członek zarządu Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP). Z ramienia SOOIPP brał udział m.in. w pracach komitetu monitorującego PO IR, grupy roboczej ds. zmian w unijnych przepisach dot. pomocy publicznej. Członek kilku zespołów eksperckich dotyczących budowania i rozwoju polityki wsparcia innowacji i przedsiębiorstw na poziomie regionalnym i centralnym. Wcześniej jako pracownik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości koordynował działania i przedsięwzięcia PARP mające na celu wzmocnienie kompetencji pracowników ośrodków innowacji pn. „Skuteczne otoczenie innowacyjnego biznesu”. Realizował działania analityczne dotyczące działalności i efektywności IOB – takie jak Benchmarking Parków Technologicznych. Ze strony PARP współpracował z zespołem redakcyjnym raportu „Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce”. Był pomysłodawcą i nadzorował inicjatywy dotyczące budowania standardów zarządzania ośrodkami innowacji oraz jednolitą metodologią badania potrzeb i monitorowania satysfakcji klientów IOB.

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Jacek Kotra - Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego „TECHNOPARK GLIWICE”. Członek Komitetu Inwestycyjnego w Parku Naukowo - Technologicznym oraz współzarządzający funduszem seed capital – Akcelerator Technologiczny Gliwice spółka z o.o. . Absolwent Politechniki Śląskiej, Akademii Polonijnej w Częstochowie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami oraz studia MBA w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu. Członek Śląskiej Rady Innowacji. Od 2107 roku Członek Rady Regionalnej Izby Przemysłowo- Handlowej w Gliwicach. Sprawuje nadzór nad kilkunastoma spółkami technologicznymi z portfela ATG GLIWICE. Współtwórca i koordynator powstawania Regionalnej Strategii Innowacji woj. Śląskiego 2030. Autor licznych publikacji na temat roli instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorczości akademickiej. Popularyzator stosowania metody Business Model Canvas wśród grona akademickiego w Polsce. Uhonorowany Złotą odznaką za zasługi dla województwa śląskiego. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Dr hab. prof. UŁ - Dariusz M. Trzmielak –  Od 2007r. dyrektor Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego, a od 2008r. pełni funkcję członka rady nadzorczej Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii Fundacji UŁ. W latach 2010-2014 pełnił również funkcję członka komitetu inwestycyjnego Funduszu StartMoney. Dr hab. Dariusz Trzmielak pracował w latach 2004-2007 w Amerykańsko-Polski Program Offsetowy Uniwersytet Teksański- Uniwersytet Łódzki, jako Dyrektor Centrum Innowacji. W działalności międzynarodowej jest członekiem Fellows Network Uniwersytetu Teksańskiego w Austin. Dr hab. Dariusz Trzmielak stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania „Komercjalizacja wiedzy i technologii – stymulanty i strategie w 2014 roku. W 1998 roku był stypendystą Fundacji GFPS (Gemeinschaft für Wissenschaft und Kultur in Mittel- und Osteuropa). W 2000 roku odbył też staż naukowy w Justus Liebig Universität w Giessen. Ukończył szkolenie dla dyrektorów w Instytucie Innovation Creativity and Capital Uniwerstytetu Teksańskiego w Austin, gdzie uzyskał certyfikat Instytutu jako specjalista z zakresu transferu wiedzy i technologii. Opublikował ponad 95 prac naukowych w tym 6 książek i 10 monografii samodzielnie lub we współautorstwie redakcyjnym.

Posiada w dorobku 30 pozycje napisane w językach obcych w tym jedną monografię współredagowaną dla Wydawnictwa Purdue University Press (USA). Do najważniejszych jego publikacji naukowych należą:

- International cases on innovation, knowledge and technology transfer, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014.
- Innovations and Knowledge Commercialization. Cooperative Resources, Integrated Science and Business, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013 (współredaktor J. Ropęga).
- Własność intelektualna na uczelni i w działalności gospodarczej. Analiza porównawcza i praktyczne aspekty funkcjonowania systemu patentowania w Polsce i wybranych krajach, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013 (współautor. S. Byczko).
- Komercjalizacja nauki i technologii – determinanty i strategie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2013.
- Metodyka i organizacja doradztwa w zakresie transferu i komercjalizacji technologii, PARP, Łódź-Austin 2011.
- Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie i na uczelni, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2010, s.195 (współautor S. Byczko).
- Technology transfer and the development of New technology-based firms: Polish perspectives and case study on nanotechnology, [w:] Global Perspectives on Technology Transfer and Commercialization, red. J. S. Butler, D. V. Gibson, Edward Eldar, Northampton, 2011, ss. 239-269.
- Value - Added Partnering and Innovation In a Changing World, Purdue University Press, West Lafayette, Indiana 2009, s.391.(współredakcja: Marina van Geenhuizen, David V. Gibson, Maciej Urbaniak)

Członek Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Rewizyjnej

Aleksander Bąkowski, dr inż. - Wiceprezes Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP). Od 2000-2013 związany z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE (KPK), jako konsultant i koordynator podprogramów 7 Programu Ramowego: „Regiony wiedzy” i „Badania na rzecz MŚP”. W latach 2009-2015 kierownik zespołu ekspertów europejskich projektów pomocy technicznej: wspomagającego integrację Ukrainy z Europejską Przestrzenią Badawczą oraz wspomagającego utworzenie centrum inkubacji i komercjalizacji biotechnologii (BIOCentrum) w Zagrzebiu. W latach 2003-2006 współpracował z Ministerstwem Gospodarki w zakresie programowania sektorowych programów operacyjnych funduszy strukturalnych oraz Ministerstwem Nauki i Informatyzacji w zakresie opracowania i oceny Regionalnych Strategii Innowacji. Ekspert w zakresie programów Unii Europejskiej, zwłaszcza Programów Ramowych i Funduszy Strukturalnych. Posiada piętnastoletnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami badawczymi i innowacyjnymi, realizacji projektów w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych, transferu technologii, wspierania przedsiębiorstw innowacyjnych. Konsultant w zakresie polityki innowacyjnej na poziomie krajowym i regionalnym oraz instrumentów wdrażania tej polityki; koordynator projektów krajowych i międzynarodowych w tym zakresie. Współautor raportów nt. stanu ośrodków innowacji i przedsiębiorczości (OIIP) w Polsce opracowywanych przez SOOIPP.

Członek Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Rewizyjnej

Radosław Grech - od 2011 roku Prezes Zarządu Centrum Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o. - spółki B+R Uniwersytetu Zielonogórskiego, wielokrotnie wyróżnianej m.in. w konkursach „Ekoodpowiedzialni w biznesie”, Lubuski Lider Biznesu oraz Lubuski Lider Innowacji, Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju, Symbol Synergii Nauki i Biznesu, Polskiej Nagrody Innowacyjności. Laureat nagrody przyznawanej przez FOWE pod patronatem Ministerstwa Gospodarki w konkursie Człowiek Roku 2013 za propagowanie OZE, laureat Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018 pod patronatem Prezesa Urzędu Patentowego RP w kategorii Prezes Wizjoner. V-ce Prezes Regionalnego Stowarzyszenia Fotowoltaiki, Członek Zarządu Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej oraz Aglomeracji Zielonogórskiej, Ekspert  - autor wielu ekspertyz, opracowań i opinii o innowacyjności dotyczących odnawialnych źródeł energii i systemów pomiarowych, Projektant technologii m.in. kilkudziesięciu projektów instalacji fotowoltaicznych i hybrydowych systemów z wykorzystaniem OZE, Kierownik projektu budowy Centrum Energetyki Odnawialnej Uniwersytetu Zielonogórskiego, Kierownik kilkunastu projektów badawczych, Wynalazca – opracował kilkanaście produktów z zakresu technologii OZE chronionych w Urzędzie Patentowym RP.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.